Trưởng phòngHoàng Mạnh Tiến

Điện thoại: 0439.782.841

Email: manhtien1971@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ 

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng để trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định và công nhận chất lượng dạy nghề: quy định về tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề, kiểm định chương trình đào tạo và công nhận chất lượng dạy nghề, quy định về việc thành lập, giải thể, quản lý, kiểm tra, giám sát trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề do các tổ chức và cá nhân thành lập, chính sách đối với trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề do tổ chức và cá nhân thành lập.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm về tổ chức kiểm định chất lượng dạy nghề và công nhận chất lượng dạy nghề.

3. Chủ trì hướng dẫn công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề và thẩm định kết quả đánh giá báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các cơ sở dạy nghề.

4. Chủ trì tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo theo quy định; tổ chức thẩm định và trình Cục trưởng để  trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận hoặc thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề; tổ chức công bố kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề và danh sách các cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng dạy nghề; phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết luận của Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề .

5. Chủ trì trong việc đề xuất thành lập và quản lý trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề do tổ chức và cá nhân thành lập: hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề do tổ chức và cá nhân thành lập; đề xuất để Cục trưởng trình Tổng cục trưởng tổ chức thẩm định việc thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng dạy nghề, việc công nhận tổ chức của nước ngoài có thẩm quyền kiểm định chất lượng chương trình dạy nghề của nước ngoài đào tạo tại Việt nam; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động và việc thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng dạy nghề của các trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề.

6. Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm định và công nhận chất lượng dạy nghề.

7. Tổ chức hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề trước khi thực hiện nhiệm vụ.

8. Báo cáo công tác kiểm định chất lượng dạy nghề và công nhận chất lượng dạy nghề theo quy định.

9. Xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán hàng năm đối với các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt chuyển Văn phòng thẩm định, tổng hợp trình Cục trưởng phê duyệt hoặc Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt; thực hiện thanh, quyết toán các hoạt động của Phòng theo quy định hiện hành.

10. Tổ chức nghiên cứu về kiểm định chất lượng dạy nghề và công nhận chất lượng dạy nghề.

11. Chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm định chất lượng dạy nghề và công nhận chất lượng dạy nghề.

 

 

 

Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0