Văn phòng
2016-03-29

 


Chánh Văn Phòng - Kế toán trưởng : Đào Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: 024 3974 0333

Email: nhungdtt@molisa.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng:

1. Tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Cục; theo dõi đôn đốc  các đơn vị thuộc Cục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Cục.

2. Xây dựng trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong hoạt động của Cục; đôn đốc theo dõi các đơn vị thực hiện quy chế làm việc của Cục.

3. Thực hiện công tác hành chính - văn thư, lưu trữ của Cục; bảo quản con dấu của Cục theo quy định của pháp luật; thiết lập hệ thống quản lý tài liệu hồ sơ đảm bảo khoa học, đúng quy định; kiểm tra thể thức, thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Cục; hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thống kê ...) cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Cục.

4. Xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Cục và tổng hợp lịch công tác của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp giao ban với lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục do Lãnh đạo Cục chủ trì.

5. Về công tác tổ chức,  biên chế:

Nghiên cứu trình Cục trưởng phê duyệt theo phân cấp hoặc Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị thuộc  và trực thuộc Cục;

b) Xây dựng kế hoạch biên chế và phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính đối với các đơn vị thuộc Cục, thẩm định và trình Cục trưởng hoặc để Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu biên chế các đơn vị trực thuộc Cục.

6. Về công tác cán bộ:

Nghiên cứu, trình Cục trưởng phê duyệt theo phân cấp hoặc Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục;

b) Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục;

c) Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục; quản lý hồ sở công chức, viên chức theo phân cấp;

d) Xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước về tổ chức bộ máy và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ  công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

7. Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Cục cho các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; Quản lý website và hệ thống thông tin hành chính điện tử của Cục.

8. Tổ chức tiếp khách; đảm bảo phương tiện cho công chức, viên chức của Cục đi công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị điều kiện làm việc cho công tác chuyên môn và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn; đảm bảo thông tin liên lạc; phòng chống cháy nổ; trật tự an toàn trong cơ quan; cảnh quan môi trường và trụ sở làm việc.

7. Mua sắm, cấp phát, sử dụng, quản lý sửa chữa; kiểm kê tài sản cố định, trang thiết bị của công chức, viên chức cơ quan Cục theo kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý tài sản, thiết bị dùng chung của cơ quan Cục.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thẩm định, tổng hợp và trình Cục trưởng phê duyệt theo phân cấp hoặc Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, kế hoạch tài chính hằng năm của Cục; Xây dựng kế hoạch tài chính, dự toán các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước và phân bổ kinh phí cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

9. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III thuộc Tổng Cục Dạy nghề; hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện và đáp ứng các yêu cầu của nghiệp vụ kế toán, tài chính trong công tác quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị thuộc  và trực thuộc Cục; phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục triển khai thực hiện kế hoạch tài chính, dự toán được duyệt; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán và các định mức thu, chi; quản lý các khoản thu, chi ngân sách và các hoạt động của Cục theo đúng quy định hiện hành; thực hiện công khai tài chính, tự kiểm tra tài chính - kế toán nội bộ; thực hiện báo cáo tài chính theo đúng quy định  hiện hành.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

11. Chịu trách nhiệm trong việc in và phát hành các văn bản quy phạm pháp luật  liên quan tới phạm vi quản lý của Cục và các tài liệu cho công tác chỉ đạo điều hành của Cục.

12. Chủ trì giúp Cục trưởng trong việc xây dựng lịch sử truyền thống của Cục.

13. Chủ trì, phối hợp với công đoàn Cục chăm lo bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Cục.

14. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm định chất lượng dạy nghề và quản lý chất lượng dạy nghề.

Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0