2006-2008: Phòng Kiểm định chất lượng dạy nghề  được thành lập 
2008-2013: Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề (thành lập theo Quyết định số: 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
Từ năm 2013: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề (thành lập theo Quyết định số: 43/2013/QĐ-TTg ngày  16  tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
Từ năm 2017: Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (theo Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0