1. Chức năng

- Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước.
- Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Vocational Education and Training Accreditation Agency, viết tắt là VETA.
 
Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

     1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Tổng cục trưởng các chính sách, kế hoạch, biện pháp phát triển kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

     2. Xây dựng, trình Tổng Cục trưởng để trình cấp có thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quản lý việc thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

     3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các tài liệu, điều kiện để trình Tổng Cục trưởng ký kết các thoả thuận, điều ước quốc tế về gia nhập hoặc công nhận lẫn nhau về kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

    4. Xây dựng, trình Tổng Cục trưởng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm), bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

     5. Xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; việc tự đánh giá chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm).

     6. Xây dựng, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt về chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên; ngân hàng đề thi phục vụ đánh giá cấp thẻ kiểm định viên; đánh giá cấp thẻ kiểm định viên; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp và quản lý đội ngũ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, nhà giáo thực hiện công tác bảo đảm chất lượng (trừ sư phạm).

     7. Quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm).

     8. Công khai danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm) và các chương trình đào tạo (trừ sư phạm) đã được kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

     9. Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ của các tổ chức (bao gồm cả các tổ chức nước ngoài) đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để trình Tổng Cục trưởng, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; trình Tổng Cục trưởng, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đình chỉ hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

     10. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

      11. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

     12. Tổ chức xây dựng khung bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia tham chiếu trình độ khu vực ASEAN và thế giới; tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá công nhận trường chất lượng cao, trường tiếp cận trình độ các nước khu vực ASEAN-4 và các nước phát triển thuộc nhóm G20.

      13. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

      14. Phối hợp với Vụ Pháp chế - Thanh tra tổ chức thẩm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm định của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

      15. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo phân công.

      16. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

       17. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công.

       18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0